IJAMBO RIKIZA: UZAJYE UMENYA UWO URIWE BIGUFASHE NO KUNYURWA NABYO – 2 ABAKORINTO 12:9 (BYSB)

Ariko arampakanira ati “Ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ari ho imbaraga zanjye zuzura.”…

IJAMBO RIKIZA: INTAMBWE ZACU ZIYOBORWA N’UWITEKA – IMIGANI 16:9 (BYSB)

Nyakanga 13: Umutima w’umuntu utekereza urugendo rwe, Ariko Uwiteka ni we uyobora intambwe ze. Abantu twese…

IJAMBO RIKIZA: UWIRINGIYE IMANA AZABAHO AMAHORO MASA – YESAYA 26:3 (BYSB)

Nyakanga 12: Ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Yooo ntako bisa kwishingikiriza ku Mana…

IJAMBO RIKIZA: NTUKAGIRE INDIMI EBYIRI – YAKOBO 3:10 (BYSB)

Nyakanga 11: mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene Data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Buriya…

IJAMBO RIKIZA: NTUGAHE AGACIRO KAWE INGURUBE ZOSE UBONYE MATAYO 7:6 (BYSB)

Nyakanga 10: “Ibyejejwe by’Imana ntimukabihe imbwa, kandi n’imaragarita zanyu ntimukazite imbere y’ingurube, kugira ngo zitaziribata maze…

IJAMBO RIKIZA: AMASEZERANO YOSE AGERAGEZWA N’IBIBAZO YOHANA 16:21 (BYSB)

Nyakanga 9: Umugore iyo aramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba…

NI UBUHE BWOKO BUTANDUKANYE BW’ABAMARAYIKA MURI BIBILIYA?

NI UBUHE BWOKO BUTANDUKANYE BW’ABAMARAYIKA MURI BIBILIYA? Abamarayika kuva kera bashimishije ikiremwamuntu. Turavuga kubyerekeye umumarayika murinzi.…

IJAMBO RIKIZA: REKA IMPANO YAWE IGIRIRE AKAMARO ABANDI 2 TIMOTEYO 1: 6 (BYSB)

Nyakanga 8: Ni cyo gituma nkwibutsa gusesa impano y’Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho…

IJAMBO RIKIZA: UGIYE KWAMBURWA UMWENDA WO KWIJIMA WAMBARE KWISHIMA, YESAYA 61:3 (BYBS)

Nyakanga 7: Yantumye no gushyiriraho itegeko ab’i Siyoni barira, ryo kubaha ikamba mu cyimbo cy’ivu, n’amavuta…

IJAMBO RIKIZA: TUGIRE UMUTIMA NK’UWARI MURI KRISTO ABAFILIPI 2:5 (BYBS)

Nyakanga 6: Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n’abandi. 5Mugire wa mutima…