IJAMBO RIKIZA: IMANA IBASHA KUGUHA IBIGUHAGIJE NGO UYIKORERE – 2 ABAKORINTO 9:8 (BYSB)

Nyakanga 18: Kandi rero Imana ishobora kubasāzaho ubuntu bwose, kugira ngo murusheho gukora ibyiza byose, mufite…

IJAMBO RIKIZA: BYOSE BIFATANYIRIZA HAMWE KUDUHA IBYIZA – ABAROMA 8:28 (BYSB)

NYAKANGA 17: Kandi tuzi yuko ku bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe…

IJAMBO RIKIZA: DUKWIRIYE GUKORERA MU RUKUNDO – ABEFESO 3:17 (BYSB)

Nyakanga 16: kandi ngo Kristo ahore mu mitima yanyu ku bwo kwizera, kugira ngo ubwo mumaze…

IJAMBO RIKIZA: UZAJYE UMENYA UWO URIWE BIGUFASHE NO KUNYURWA NABYO – 2 ABAKORINTO 12:9 (BYSB)

Ariko arampakanira ati “Ubuntu bwanjye buraguhagije, kuko aho intege nke ziri ari ho imbaraga zanjye zuzura.”…

IJAMBO RIKIZA: INTAMBWE ZACU ZIYOBORWA N’UWITEKA – IMIGANI 16:9 (BYSB)

Nyakanga 13: Umutima w’umuntu utekereza urugendo rwe, Ariko Uwiteka ni we uyobora intambwe ze. Abantu twese…

IJAMBO RIKIZA: UWIRINGIYE IMANA AZABAHO AMAHORO MASA – YESAYA 26:3 (BYSB)

Nyakanga 12: Ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Yooo ntako bisa kwishingikiriza ku Mana…

IJAMBO RIKIZA: NTUKAGIRE INDIMI EBYIRI – YAKOBO 3:10 (BYSB)

Nyakanga 11: mu kanwa kamwe havamo gushima no kuvuma. Bene Data, ibyo ntibikwiriye kumera bityo. Buriya…

IJAMBO RIKIZA: NTUGAHE AGACIRO KAWE INGURUBE ZOSE UBONYE MATAYO 7:6 (BYSB)

Nyakanga 10: “Ibyejejwe by’Imana ntimukabihe imbwa, kandi n’imaragarita zanyu ntimukazite imbere y’ingurube, kugira ngo zitaziribata maze…

IJAMBO RIKIZA: AMASEZERANO YOSE AGERAGEZWA N’IBIBAZO YOHANA 16:21 (BYSB)

Nyakanga 9: Umugore iyo aramukwa arababara kuko igihe cye gisohoye, ariko iyo umwana amaze kuvuka ntaba…

IJAMBO RIKIZA: REKA IMPANO YAWE IGIRIRE AKAMARO ABANDI 2 TIMOTEYO 1: 6 (BYSB)

Nyakanga 8: Ni cyo gituma nkwibutsa gusesa impano y’Imana ikurimo ngo yake, iyo waheshejwe no kurambikwaho…